Надлежност

Сектор за контролу и надзор обавља следеће задатке:

• учествује у припреми стручних основа за израду прописа из области законске метрологије и драгоцених метала;

• врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије;

• врши надзор над употребом законских мерних јединица;

• врши метролошки надзор укључујући надзор над претходно упакованим производима, као и надзор над стручним радом овлашћених тела;

• обавља испитивања количина у претходно упакованим производима;

• врши оверавање, односно преглед мерила за чије оверавање нема овлашћених тела;

• води евиденцију и регистре мерила која подлежу законској контроли;

• обезбеђује метролошке информације из делокруга Сектора које су од јавног интереса;

• представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама и успоставља сарадње са међународним и европским организацијама и институцијама других држава за метрологију у области законске метрологије;

• сарађује са другим органима, привредним субјектима и јавним службама, у области метрологије;

• спроводи метролошке експертизе;

• испитује састав и финоћу пробних игала од драгоцених метала;

• утврђује испуњеност услова за добијање знака произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала и доноси решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала;

• испитује састав и финоћу предмета од драгоцених метала и вршење анализа легура од којих се израђују предмети од драгоцених метала;

• обавља надзор над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала којима је издато решење о знаку произвођача, увозника односно заступника, надзор над одржавањем прописаних услова у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала, надзор над радом овлашћених тела;

• припрема податке за Регистар овлашћених тела, води евиденцију и регистре о прегледу предмета од драгоцених метала, као и друге послове из ове области.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2019. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ